Wersja 2

 

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Nowy wykaz wydawców MNiSW

 • Usprawnione reguły punktacji

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Zmiany w interfejsie systemu w celu spełnienia wymogów WCAG

 • Nowe, zaawansowane funkcjonalności

 • Wsparcie dla rozwiązań 5*

 • Nowy, ergonomiczny układ menu

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Aktualizacja bazy czasopism

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie w profilu osoby pola na podanie pełnej nazwy osobowej (imię i nazwisko), które nadpisywałoby nazwę osobową na profilu osoby

 • Dodanie w opisie osiągnięcia powiązania do patentów

 • Dodanie powtarzalnego pola na dodatkowe adresy url w opisie osoby oraz instytucji

 • Dodanie możliwości wyszukiwania instytucji finansujących granty (odpowiednie dane słownikowe)

 • Dodanie w opisie osoby pól słownikowych: oficjalny stopień/tytuł, kategoria naukowa, specjalność

 • Wprowadzenie możliwości oznaczania rodzaju projektów kategorią naukową wnioskodawców

 • Wprowadzenie możliwości oznaczania wersji plików (z użyciem danych słownikowych) oraz ich zgodności z WCAG

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

29.01.2020

 • Wprowadzenie możliwości określenia dodatkowych afiliacji osoby w instytucji macierzystej (Uczelni)

 • Dodanie w głównym opisie osoby(autora) pola na wprowadzenie oficjalnego stopnia/tytułu, co pozwala wprowadzić tę informację w elementach dorobku

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

 • Dodanie pola 'Kraj przyznania nagrody' w opisie nagrody

 • Udostępnienie raportu osobowego 'Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika'

 • Udostępnienie raportu osobowego 'Wykaz publikacji - udział jednostkowy'

 • Wprowadzenie parametru konfiguracyjnego 'inputformAllowance.publication', który umożliwia wskazanie, czy pole pliku 'Procentowy udział autorów' powinno być prezentowane na formularzu wprowadzania danych publikacji

 • Wprowadzenie parametru konfiguracyjnego 'validationAllowance.author', który umożliwia wskazanie, czy pole 'Uwzględniany przy określaniu liczby N' może być edytowalne przez redaktora rekordu publikacji

 • Wprowadzenie parametru konfiguracyjnego 'validationAllowance.projectmain', który umożliwia wskazanie, czy pole lidera konsorcjum może być polem powtarzalnym

 • Dodanie tabeli przestawnej dla dzieł artystycznych

 • Nowy ekran zarządzania włączaniem/wyłączeniem modułów

 • Możliwość scalanie rekordów na poziomie pojedynczych pól

 • Możliwość rozwijania pól podpowiadalnych

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie możliwości wskazania sposobu sortowania struktury afiliacji - pole 'Priorytet sortowania (znakowo)'

 • Wprowadzenie parametru konfiguracyjnego 'manualScoringEndYear', który umożliwia ustawienie, do którego roku system dopuszcza ręczne nadawanie punktacji

 • Dodanie w multimediach powtarzalnego pola 'Instytucje uczestnicz\u0105ce w realizacji'

 • Dodanie w multimediach powtarzalnego pola słownikowego 'Kategorie techniczne mediów' (np. rodzaj kodeka, rodzaj kanału dźwiękowego itp.)

 • Dostosowanie wyszukiwania kategorii publikacji do nowych wymogów związanych z Ustawą 2.0 (zmiany w rozwijalnej opcji Kategoria)

 • Dodanie możliwości wyszukiwania tytułów konferencji w interfejsie publicznym (z domyślnym kryterium wyboru tytułów konferencji z wykazu MNiSW)

 • Rozszerzenie wyszukiwania wydarzeń konferencji o wskaźnik występowania w wykazie MNiSW oraz dyscyplinę naukową (Ustawa 2.0)

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie możliwości wskazywania roli promotorskiej prac magisterskich i inżynierskich (z wykorzystaniem danych słownikowych)

 • Dodanie roli użytkownika 'media'

 • Rozbudowa obsługi obiegu opracowania (workflow) w module projekty

 • Dodanie sortowania czasopism, instytucji oraz tytułów konferencji według liczby punktów

 • Dodanie w publikacjach wskazania źródła punktacji ze względu na wybór najbardziej korzystnej punktacji (conferenceList, conferenceIndex, journalList, journalIndex, publisherList, expertEvaluation)

 • Rozszerzenia w module prac doktorskich

  • pole język jest teraz polem powtarzalnym

  • dostosowanie wyświetlania wersji językowych pól opisujących pracę doktorską do wybranego języka interfejsu

  • dodanie kryterium wyszukiwania w widoku publicznym po języku publikacji oraz przez kryterium powiązania doktoratu z innymi elementami dorobku

  • dodanie możliwości powiązania rozprawy doktorskiej z projektami, technologiami, dziełami, Wdrożeniami, patentami, projektami, produktami

  • dodanie możliwości wskazywania roli promotorskiej (z wykorzystaniem danych słownikowych)

  • dodanie możliwości wskazywania typu/kategorii pracy z wykorzystaniem dedykowanych danych słownikowych

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie włączania/wyłączania modułu projektów w starym modelu (archiwum) i w nowym modelu, w interfejsie redaktora oraz w interfejsie publicznym, w tym profil autora i jednostki/dyscypliny (liczba projektów, zakładki)

 • Dodanie zarządzania włączaniem/wyłączaniem modułów i wybranych funkcjonalności - opcja Konfiguracja (podgląd) / configuration console

 • Dodanie w opisie czasopisma pola na edytowalne wskaźniki (np. czasopismo ujęte w wyróżnionych bazach)

 • Dodanie funkcjonalności zatwierdzania przez autora dyscypliny autora w danej publikacji

 • Dodanie w opisie tytułu konferencji pola na wskaźniki (punktacja) oraz kategorie

 • Dodanie w opisie tytułu konferencji pola identyfikatorów zewnętrznych, nazwy ministerialnej oraz innych form nazwy konferencji

 • Dodanie pola dyscypliny naukowej w opisie czasopisma i tytułu konferencji

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

24.07.2019

 • Dodanie możliwości oznaczania korekty punktacji, np. zwiększenie ze względu na dziedzinę nauki

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie


16.07.2019

 • Dodanie wyszukiwania po kategorii publikacji w wyszukiwaniu zaawansowanym interfejsu publicznego

 • Dodanie kategorii 'materiał dydaktyczny' w danych słownikowych dla article, book, report

 • Umożliwienie redaktorom modyfikacji tytułu czasopisma w artykule na podstawie wpisywanych w czasopiśmie innych form tytułu

 • Wprowadzenie nowego parametru konfiguracyjnego 'someValidationLessRestrictive', który umożliwia zmniejszenie określonych wymagań walidacyjnych

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie


27.06.2019

 • Dodanie walidacji dyscypliny autorów w książkach, artykułach i rozdziałach

 • Poprawienie formatu eksportu do PBN w zakresie przekazywania nazwy wydawcy (po wprowadzeniu wyboru wydawców z wykazu)

 • Dodanie w opisie patentów pola 'Dyscyplina naukowa' oraz pola powtarzalnego 'Inne daty zgłoszenia'

 • Dodanie pola 'Inne konferencje' w opisie artykułów oraz w opisie materiałów niepublikowanych

 • Wprowadzenie nowego parametru konfiguracyjnego 'someInformationAsPublic', który wskazuje, czy pewne opcje powinny być prezentowane w interfejsie publicznym

 • Dodanie możliwości wyszukiwania prac dyplomowych po identyfikatorze wewnętrznym

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie


31.05.2019

 • Dodanie możliwości wskazania jednostki wewnętrznej oraz zespołu jako 'Przedmiot aktywności' w opisie aktywności

 • Możliwość wskazywania kilku przedmiotów aktywności dla danego typu aktywności

 • Rozbudowa i poprawki w algorytmach punktacji

 • Usprawnienie wprowadzania punktacji w ręcznym systemie punktacji

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie


14.05.2019

 • Dodanie powtarzalnego pola 'Kategorie' w opisie artykułów/rozdziałów, książek i raportów

 • Dodanie pola 'Periodyczność' w opisie czasopism

 • Zablokowanie zmiany kategorii instytucji na 'Wydawca' redaktorom nie posiadającym uprawnień 'admin' lub 'scoring'

 • Dodanie w artykułach i książkach pól Streszczenia i Słów kluczowych w języku oryginału

 • Dodanie w artykułach pola 'Numer artykułu'

 • Możliwość wyszukiwania czasopism według zakresu Impact Factor (IF)


19.04.2019

 • Dodanie pola 'Rodzaj pliku' przy dołączanym pliku, co pozwoli dodawać różnorodne pliki ze wskazaniem ich typu

 • Możliwość dodania pola słownikowego 'Rola autora' przy autorze (np. pierwszy, ostatni, korespondencyjny)

 • Dodanie pola 'Grupa zatrudnienia' w rekordzie opisu osoby

 • Dodanie w publikacjach pola 'Inny rodzaj odpowiedzialności', które umożliwia wskazanie innych osób uczestniczących w tworzeniu publikacji (poza autorami)

 • Dodanie w opisie osoby statusu 'Nieżyjący'

 • Umożliwienie formułowania zapytań realizujących synchronizację wyszukiwania według różnych elementów złożonych pól powtarzalnych

 • Dodanie wyszukiwania według zakresu przypisanej punktacji oraz zakresu wartości wskaźnika Impact Factor

 • Możliwość dodania pola słownikowego 'Status rekordu w procesie' w publikacjach

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Rozszerzenie możliwości funkcjonalnych definiowania i generowania tabel przestawnych (pivot)

 • Możliwość wskazania przy wyszukiwaniu publikacji, czy autor jest uwzględniany przy określaniu liczby N

 • Rozszerzenie wyszukiwania publikacji o wskazanie dyscyplin autorów określonych w ramach Ustawy 2.0

 • Możliwość wskazania liczby rekordów prezentowanych na jednej stronie (20,50,100)

 • Nowy uniwersalny ekran dla zaawansowanego wyszukiwania dorobku naukowego uwzględniający każdy rodzaj dorobku

 • Akcje pomiń i wymagaj we wszystkich drzewach na ekranach wyszukiwania

 • Możliwość oglądania wyników wyszukiwania w postaci tabeli (na razie dostępne tylko w module projektów)

 • Prezentacja grafu współpracy jednostek na mapie

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie w interfejsie publicznym wyszukiwania osób, możliwości wskazania statusu osoby

 • Możliwość wskazania przy wyszukiwaniu osób, czy autor jest uwzględniany przy określaniu liczby N

 • Możliwość wskazania w szablonie wyszukiwania, które pliki są dołączone, (np. dla artykułów - Plik, Pliki dodatkowe, Procentowy udział autorów)

 • Zapewnienie możliwości ręcznego ustawiania punktacji tylko w systemach punktacji do tego przeznaczonych (np. punktacja lokalna)

 • Zmiana nazwy opcji menu redaktora 'Raporty (Materiały niepublikowane)' na 'Materiały niepublikowane' oraz 'Autorzy instytucjonalni i inne instytucje' na 'Instytucje (w tym autorzy instytucjonalni)'

 • Rozdzielenie dostępu do modułów obsługi publikacji, osób, dyplomów, aktywności/osiągnięć, patentów/produktów/wdrożeń, projektów, dzieł artystycznych oraz technologii, co oznacza, że

  • redaktorzy posiadający dotychczas rolę 'publications' posiadają obecnie jedynie dostęp do obsługi publikacji

  • umożliwienie dostępu do pozostałych modułów wymaga nadania redaktorowi odpowiedniej roli

  • nadanie roli odpowiadającej danemu modułowi nie zapewnia dostępu do pozostałych modułów

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Ograniczenie możliwości wpisywania dyscyplin autorów z podaniem procentowego podziału, dla użytkowników z rolą 'admin' lub 'scoring'

 • Możliwość określania licencji przy dołączanym pliku

 • Możliwość dodawania plików oświadczeń o udziale autorstwa w publikacji

 • Możliwość wpisania innych wersji tytułu oraz identyfikatorów wewnętrznych w raporcie

 • Pola hierarchiczne w tabelach przestawnych

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Możliwość wpisywania dyscyplin autorów z podaniem procentowego podziału

 • Możliwość pobierania danych w formacie XML przez uprawnionych użytkowników

 • Prace rozwojowe nad nowym modułem obslugo projektów

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Panel kontroli dostępu do serwisów zewnętrznych dostępny pod opcją 'Konfiguracja (Podgląd) - external services'

 • Dodano pole 'Pełnomocnik do patentu' w opisie patentu

 • Dodano możliwość utrzmywania wskaźników (w tym punktacji) przy instytucji (wydawcy)

 • Dodano możliwość wyszukiwania osób według dyscyplin nauki do parametryzacji z wykorzystaniem drzewa

 • Dodano możliwość wyszukiwania czasopism według klasyfikacji ASJC z wykorzystaniem drzewa

 • Dodanie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 • Dodanie możliwości sortowania autorów według wydziałów

 • Dodanie skrótu wydziału w skróconym formacie prezentacji afiliacji i autora

 • Dodanie w opisie instytucji pola kraj, kategorii 'inne' oraz uwagi dot. kategorii

 • Dodanie parametru wyszukiwania określającego minimalny próg punktów publikacji

 • Dodanie wyświetlania i edycji identyfikatora ORCID na profilu osoby

 • Konfiguracja zarządzania danymi słownikowymi w zależności od zakresu danych wykorzystywanych przez komórki odpowiedzialne za obsługę projektów

 • Konfiguracja zarządzania typami projektów w zależności od zakresu typów obsługiwanych przez komórki odpowiedzialne za obsługę projektów

 • Umożliwienie rozproszonego zarządzania bazą czasopism przez uczestników spoza PW

 • Utworzenie mechanizmu umożliwiającego przydzielenie jednostki zarządzającej rekordami instytucji (podbaza COP)

 • Nowe ikony akcji

 • Stronicowanie długich formularzy (np. publikacji z tysiącem autorów)

 • Sygnalizacja pracy systemu przez kółko przy wskaźniku myszki

 • Znak '-' nieobowiązkowy przy dopasowaniu czasopism przez ISSN

 • Pola finansowe na formularzach edycji w formacie z separatorem

 • Prezentacja hierarchicznych parametrów wyszukiwania w postaci drzewa

 • Pokazywanie cytowań prac doktorskich

 • Konfigurowalne komunikaty dotyczące regulaminów, zasad, warunków, licencji

 • Rozbudowane parametry importu

 • Raport z importu

 • Możliwość przerwania importu

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

26.06.2018

 • Dodano możliwość wyszukiwania z wykorzystaniem drzewa dla typów aktywności, typów osiągnięć, dyscyplin, kierunków/specjalności oraz innych danych słownikowych (np. gbaord, asjc))

 • W wyszukiwaniu afiliacji (panel redaktora) dodano możliwość sprawdzania występowania identyfikatorów zewnętrznych

 • W wyszukiwaniu autorów (panel redaktora) dodano możliwość sprawdzania występowania identyfikatorów zewnętrznych

 • W wyszukiwaniu autorów dodano możliwość wyszukiwania według przypisanych dyscyplin

 • Dodano nowe pola do określania dyscypliny autora używanej przy parametryzacji

 • Nowy sposób prezentacji (rozwijalne drzewko) przy sortowaniu wyników wyszukiwania (np. typy projektów, typy aktywności, klasyfikacje)

 • Nowy sposób prezentacji (rozwijalne drzewko) typów aktywności, typów osiągnięć oraz innych danych słownikowych (np. gbaord, asjc)


06.06.2018

 • Dodanie nowej roli użytkownika 'betatester' przeznaczonej do testowania nowych funkcjonalności

 • Ikona pliku zależna od typu pliku

 • Nowe ikony ekspertów dla mediów oraz ekspertów naukowo badawczych

 • Podpowiadanie także po wklejeniu tekstu

 • Dodanie patentów do raportu dorobku

 • Nowy sposób prezentacji (rozwijalne drzewko) i edycji danych hierarchicznych (afiliacje, typy projektów)

 • Automatyczne odświeżanie sesji dla redaktorów

 • Prezentowanie różnic w zmodyfikowanych formatach eksportu

 • Poprawki w formacie BibTex dla patentów

 • Filtr publikacji w profilu osoby zachowuje stan

 • Usprawnienia w działaniu akcji 'zastąp'

 • Lepsze dopasowanie długich tytułów w Google Scholar

 • Elementy integracji z serwisem Scopus

 • Możliwość pytania o wiele typów jednocześnie w serwisach

 • Automatyczne wypełnianie dyscypliny w osiągnięciach tworzonych na podstawie doktoratów

 • Niskopoziomowa ochrona danych wrażliwych (PESEL)

 • Lepsze dopasowywanie autorów bez podanego imienia w imporcie

 • Blokowanie GUI na czas wyszukiwania ekspertów

 • Pobieranie identyfikatora PBN za pomocą nowego PBN-API

 • Import przez DOI z poziomu profilu autora

 • Utworzenie funkcjonalności wspierającej organizowanie podziału pracy przy utrzymywaniu bazy danych

 • Poprawienie i rozszerzenie raportów autora oraz jednostki

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

27.03.2018

 • dodanie możliwości oznaczania jako nieaktywny rekordów afiliacji, typów aktywności, typów projektów/programów, danych słownikowych

23.03.2018

 • dodanie możliwości pobrania odnośnika oglądanego profilu/rekordu

 • dodanie możliwości wpisywania tłumaczeń artykułów/rozdziałów oraz tłumaczeń książek ze wskazaniem powiązania do oryginału (ukrycie dotychczasowej opcji 'Tłumaczenia')

 • dodanie możliwości tworzenia powiązania artykułu/rozdziału do książki oraz książki do artykułu/rozdziału

 • prezentacja wskaźnika IF tylko dla zalogowanych użytkowników

 • usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

02.03.2018

 • dodanie możliwości wyszukiwania czasopism według wskaźników, np. WoS IF, Scopus CiteScore

 • utworzenie formatów eksportu generujących plik CSV dla danych pomocniczych: 'Kierunki studiów, specjalności', 'Obszary, dziedziny, dyscypliny nauki', 'Typy aktywności', 'Typy projektów', 'Dane słownikowe' - w tym typy projektow wg POL-on

22.02.2018

 • zmiana pola autora pracy doktorskiej na pole powtarzalne

 • wprowadzenie walidacji identyfikatora Google Scholar w opisie osoby

 • poprawienie walidacji Daty obrony i Daty zakończenia oraz Statusu w opisie doktoratu

 • poprawienie walidacji Roku wydania dla artykułów, raportów oraz tłumaczeń

20.01.2018

 • uzyskano widoczność gromadzonego dorobku w Google Scholar

 • opracowanie mechanizmu udostępniania reportów w formacie DOCX tylko uprawnionym użytkownikom

 • dodanie pola złożonego umożliwiającego flagowanie akcji użytkownika (np. przekazanie do systemu POL-on) w rekordach: patent, aktywność, osiągnięcie, organizowana konferencja

 • poprawienie i rozszerzenie raportów ‘Wykaz autorów’ oraz ‘Raport do awansu zawodowego’

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Uzupełnienie opisu czasopism o dane wskaźników Impact Factor od roku 2006

 • Zamieszczenie w opisie czasopism danych dotyczących polityki wydawców prezentowanej w serwise Sherpa-Romeo

 • Przy pobieraniu opisu przez DOI pobierane są również abstrakty i pełne streszczenia

 • Automatyczne resetowanie drzewa afiliacji przy modyfikacji afiliacji

 • Rezygnacja ze wsparcia dla wieloosobowych aktywności

 • Uzupełnienie dyscypliny naukowców

 • Dodanie tytułu czasopisma w języku polskim oraz w języku angielskim

 • Rozbudowa i usprawnienie raportu 'Wykaz autorów' dostępnego z poziomu jednostki

 • Udostępnienie wyszukiwania systemowego formatów eksportu

 • Afiliowanie książek również przez dodatkowych autorów lub redaktorów

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

11.10.2017

 • Pola opisów w profilu autora i jednostki edytowalne za pomocą wzbogaconego edytora tekstowego

03.10.2017

 • Możliwość zmiany kolejności autorów (oraz innych pól powtarzalnych) za pomocą myszki ('przeciągnij i upuść')

 • Szybszy dostęp do akcji edytora (prawy przycisk na wynikach wyszukiwania)

 • Przejście do szczegółów rekordu przez kliknięcie w wiersz odpowiedzi

 • Import przez DOI bezpośrednio na formularzach artykułów i książek

 • Wejście do historii rekordu bezpośrednio z interfejsu edytora

 • Akcje edytora (ikonki) dostępne na stronie szczegółów rekordu

 • Ekran pokazujący różnice między rekordami w historii pokazuje się w oddzielnym oknie zamiast w podpowiedzi

 • Zapamiętywanie numeru strony wyników przy nawigacji między ekranami

 • Wsparcie dla przeciągania (drag drop) w oknach wybierania plików do załadowania

 • Możliwość wskazania sortowania domyślnego na profilu osoby (achievements.xhtml, tabsPannel.xhtml, pages,xhtml)

 • Rozwinięcie rodzajów dzieł architektonicznych do wykazów MNiSW i odpowiednia korekta reguł punktacji

 • Dodanie kilku pól w opisie projektów, w tym informacji o poziomie źródeł finasowania (krajowy/międzynarodowy) określonym z wykorzystaniem danych słownikowych

 • Udostępnienie 'Custom Query' na poziomie wyszukiwania czasopism dla redaktora z rolą scoring

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Zasadnicze zmiany systemowe:

  • przejście na nowszą wersję serwera aplikacji JBoss - WildFly-10.1.0.Final

  • przejście na nowszą wersję Java - Java 1.8

  • przejście na nowszą wersję JSF - PrimeFaces 6.0

 • Dodanie możliwości wprowadzenia zewnętrznej instytucji dyplomującej dla prac dyplomowych

 • Dodanie możliwości sortowania według pola powtarzalnego

 • Dostęp online do schematu danych i dokumentacji

 • Możliwość wyboru dziedziny nauki w polu dyscypliny w przypadku, gdy dziedzina nie ma określonych dyscyplin

 • Wymaganie na dwie cyfry po przecinku w polu procentowego udziału (organizowane konferencje)

 • Rozszerzenie opisu organizowanych konferencji: uwagi, pola opisu oraz słów kluczowych

 • Dodanie pola na uwagi przy autorach publikacji

 • Wzmocniona i usprawniona walidacja

 • Lepsze wybieranie daty w okienku kalendarza

 • Możliwość wykorzystania 'Przeciągnij i upuść' przy dodawaniu plików

 • Ukrycie opcji dotyczących autorów w raportach (wydziałowych) niezawierających autorów

 • Podgląd i edycja bieżącego zapytania (admin)

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie