Załącznik 2

Wykaz najważniejszych danych słownikowych

Atrybut parametru systemowego

 • Nazwa w języku angielskim

 • Nazwa w języku polskim


Cytowania

 • Cytowania WoS

 • Cytowania GS


Forma prawna przekazania

 • umowa licencji

 • umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich

 • umowa udostępnienia własności intelektualnej

 • umowa wdrożeniowa


Identyfikator instytucji

 • REGON

 • NIP

 • KRS


Identyfikator jednostki

 • Identyfikator PBN (PBN)

 • Identyfikator w instytucji (PW)


Identyfikator osoby

 • google scholar

 • PESEL

 • PWSAP

 • Nr dowodu osobistego

 • Nr paszportu

 • Nr indeksu


Identyfikator pracy dyplomowej

 • Identyfikator pracy APD


Identyfikator publikacji

 • Identyfikator w katalogu


Impact Factor

 • Impact Factor WoS

 • Impact Factor IC


Lokalny typ dokumentu

 • dokument elektroniczny


Parametr systemowy

 • Warunek wskazania punktacji

 • Warunek użycia pól lokalnych

 • Warunek użycia wskaźników punktacji


Pole lokalne

 • Rok rozpoczęcia

 • Lokalny identyfikator


Poziom nagrody

 • Wybitna

 • Wyróżniona


Punktacja

 • Punktacja MNiSW


Rodzaj danych kontaktowych

 • adres oficjalny

 • adres prywatny

 • inny adres


Rodzaj dzieła architektonicznego

 • dzieło architektoniczne

 • dzieło wzornicze


Rodzaj dzieła artystycznego

 • dzieło artystyczne


Rodzaj produktu

 • działanie artystyczne

 • ekspertyza

 • know-how

 • licencja

 • materiał

 • metoda

 • opracowanie naukowe

 • oprogramowanie

 • procedura

 • technologia

 • wyrób


Rodzaj wdrożenia

 • Wdrożenie produktu, nieobjętego prawem ochronnym

 • Wdrożenie produktu, objętego prawem ochronnym


Status projektu

 • w trakcie realizacji

 • zakończony/zrealizowany

 • zakończony/niezrealizowany

 • częściowo zrealizowany


Status wdrożenia

 • w trakcie realizacji

 • zakończony/zrealizowany

 • zakończony/niezrealizowany


System punktacji

 • Punktacja MNiSW


Typ licencji

 • Otwarty Dostęp

 • Creative Commons

 • Uznanie Autorstwa (CC-BY)

 • Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND)

 • Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA)

 • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)

 • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

 • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA)

 • Inna otwarta licencja


Typ osiągnięć

 • Certyfikaty

 • Nagrody, wyróżnienia

 • Nagrody krajowe

 • Działalność naukowa lub naukowo-badawcza

 • Osiągnięcia naukowo-techniczne

 • Osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 • Wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

 • Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

 • Wyróżniona rozprawa doktorska

 • Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

 • Inne nagrody krajowe

 • Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

 • Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

 • Nagrody za całokształt dorobku

 • Nagrody międzynarodowe

 • Stopnie zawodowe

 • inżynier (inż.)

 • licencjat (lic.)

 • magister (mgr)

 • magister inżynier (mgr inż.)

 • Stopnie i tytuły naukowe

 • doktor (dr)

 • docent (doc.)

 • doktor habilitowany (dr hab.)

 • profesor (prof.)

 • Specjalizacje

 • Specjalizacja I-szego stopnia

 • Specjalizacja II-szego stopnia


Typ produktu

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)

 • plastyczne

 • fotograficzne

 • lutnicze

 • wzornictwa przemysłowego

 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne

 • muzyczne i słowno-muzyczne

 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne

 • audiowizualne, w tym filmowe


Wskaźnik indeksowania

 • Indeks WoS

 • Indeks Scopus


Zakres rozpowszechniania

 • w kraju

 • w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu

 • za granicą


Zasięg oddziaływania

 • mały/lokalny

 • średni/krajowy

 • duży/międzynarodowy