Załącznik 1

Aktualny wykaz typów danych słownikowych

 

 • academicCategory (Kategoria akademicka)

 • academicDegree (Stopień/tytuł)

 • achievement_numericdata (Dane liczbowe osiągnięć)

 • achievement_priority (Priorytet osiągnięć)

 • achievement_textdata (Dane tekstowe osiągnięć)

 • achievement_type (Typ osiągnięć)

 • action_type (Typ akcji)

 • activity_numericdata (Dane liczbowe aktywności)

 • activity_priority (Priorytet aktywności)

 • activity_textdata (Dane tekstowe aktywności)

 • administratorUnit (Komórka administratora)

 • applyingUnitType (Typ jednostki wnioskującej)

 • architecturalwork_subtype (Rodzaj osiągnięcia architektonicznego)

 • architecturalwork_type (Rodzaj dzieła architektonicznego)

 • artisticwork_subtype (Rodzaj osiągnięcia artystycznego)

 • artisticwork_type (Rodzaj dzieła artystycznego)

 • asjc (ASJC)

 • authorRole (Rola autora)

 • bachelor_supervisor_role (Rola promotorska pracy inżynierskiej)

 • book_category (Kategoria książek)

 • book_type (Rodzaj książki)

 • catalog_type (Rodzaj katalogu)

 • citations (Cytowania)

 • conference_category (kategoria konferencji)

 • conference_score (Punktacja konferencji)

 • conferenceevent_category (kategoria wydarzenia konferencji)

 • contact_type (Rodzaj danych kontaktowych)

 • contributorRole (Rodzaj odpowiedzialności)

 • country_category (Kategoria kraju)

 • device_type (Typ urządzenia)

 • didacticwork_subtype (Podtyp materiału dydaktycznego)

 • didacticwork_type (Rodzaj materiału dydaktycznego)

 • diploma_id (Identyfikator pracy dyplomowej)

 • distribution_range (Zakres rozpowszechniania)

 • document_type (Lokalny typ dokumentu)

 • editableIndicator (Wskaźnik edytowalny)

 • email (Wiadomość poczty elektronicznej)

 • evaluation_constraint (Ograniczenie w ewaluacji)

 • event_category (Kategoria wydarzenia)

 • event_type (Rodzaj wydarzenia)

 • excelent_award_granter (Instytucja przyznająca wybitne nagrody)

 • exportType (Rodzaj formatu eksportu)

 • external_credentials (External credentials)

 • external_id (Identyfikator w systemie zewnętrznym)

 • file_techtype (Techniczny typ pliku danych)

 • file_type_article (Typ plików artykułu)

 • file_type_book (Typ plików książki)

 • file_version_publication (Rodzaj wersji pliku publikacji)

 • gbaord (GBAORD)

 • impactFactor (Impact Factor)

 • impactRange (Zasięg oddziaływania)

 • implementation_status (Status wdrożenia)

 • implementation_type (Rodzaj wdrożenia)

 • indexIndicator (Wskaźnik indeksowania)

 • infotoSourceType (Typ źródła danych adresowych użytkownika)

 • infrastructure_category (Kategoria infrastruktury)

 • institution_category (kategoria instytucji)

 • institution_id (Identyfikator instytucji)

 • integration_type (Typ integracji)

 • journalseries_category (Kategoria czasopisma)

 • laboratory_category (Kategoria laboratorium)

 • laboratory_permission_type (Rodzaj uprawnień)

 • laboratory_qualitysystem (System jakości)

 • laboratory_type (Typ laboratorium)

 • legal_transfer (Forma prawna przekazania)

 • licence_type (Typ licencji)

 • limitation_type (Typ ograniczenia)

 • linkeddata_source (Źródło danych)

 • local_discipline (Dyscypliny lokalne)

 • local_field (Pole lokalne)

 • local_fields_project (Pole lokalne projektu)

 • local_fields_publication (Pole lokalne publikacji)

 • master_supervisor_role (Rola promotorska pracy magisterskiej)

 • media_category (Kategoria mediów)

 • media_coveredArea (Obszar zastosowań)

 • media_distributionRange (Zasięg rozpowszechniania)

 • media_performanceMode (Tryb_wykonania)

 • media_person_role (Rola osoby w mediach)

 • media_source (Źródło mediów)

 • media_subtype (Podtyp mediów)

 • media_technicalCategory (Kategorie techniczne mediów)

 • media_type (Rodzaj mediów)

 • message (Powiadomienie w systemie)

 • oecdx (OECD extended)

 • performance_mode (Sposób wykonania)

 • person_id (Identyfikator osoby)

 • personRole (Rola osoby)

 • phd_category (Kategoria pracy doktorskiej)

 • phd_supervisor_role (Rola promotorska)

 • phd_type (Rodzaj pracy doktorskiej)

 • polsl (Dziedziny PolSl)

 • press_category (Kategoria opinii prasowych)

 • press_mediaType (Typ medialny)

 • press_type (Rodzaj doniesień prasowych)

 • prize_level (Poziom nagrody)

 • prize_type (Typ nagrody)

 • process_status_reason (Process status reason)

 • processStatus (Status procesu)

 • product_subtype (Typ produktu)

 • product_type (Rodzaj produktu)

 • project_action_type (Typ działania)

 • project_application_status (Status wniosku)

 • project_change_type (Typ zmiany)

 • project_consortium_institution_role (rola instytucji w konsorcjum)

 • project_consortium_tag (Tag konsorcjum)

 • project_cooperationLevel (Poziom współpracy)

 • project_document_file_type (Typ pliku dokumentu)

 • project_document_type (Typ dokumentu)

 • project_financingSourcesLevel (Poziom źródeł finansowania)

 • project_financingUnitType (Typ jednostki finansującej)

 • project_harmonogram_status (Status zadania/działania w harmonogramie)

 • project_id (Identyfikator projektu)

 • project_implementation_type (Rodzaj wdrożenia projektu)

 • project_institution_authority (rola instytucji sprawczej w projekcie)

 • project_institution_local_field (Dodatkowy opis instytucji w projekcie)

 • project_institution_role (rola instytucji w projekcie)

 • project_legal_transfer (Sposób przekazania praw własności)

 • project_otherPersonRole (Rola osoby w projekcie)

 • project_plan_type (Typ planu)

 • project_report_decision_type (Decyzja w sprawie raportu projektowego)

 • project_report_file_type (Typ pliku raportu projektowego)

 • project_report_type (Typ raportu projektowego)

 • project_research_category (Kategoria badań)

 • project_status (Status projektu)

 • project_VAT_type (Sposób rozliczania VAT)

 • projectActionType (Rodzaj akcji)

 • projectapplicationFileType (Typ plików wniosków projektowych)

 • projectchange_file_type (Typ pliku dokumentu przy zmianie)

 • projectCoordinationRole (Rola jednostki w projekcie)

 • projectFileType (Typ plików projektów)

 • projectmain_status (Status projektu)

 • projectPanelNCN (Panel NCN)

 • projectPolonType (Rodzaj projektu POL-on)

 • projectprocessing_file_type (Typ pliku dokumentu w danych procesowych)

 • projectprogramtype_tag (Tag typów projektu)

 • projectSubjectType (Rodzaj przedmiotowy projektu)

 • projectUsageDomain (Obszar zastosowań)

 • public_institution_id (Identyfikator publiczny instytucji)

 • public_person_id (Identyfikator publiczny osoby)

 • public_unit_id (Identyfikator publiczny jednostki)

 • publication_action (Akcja ws publikacji)

 • publication_category (Kategoria publikacji)

 • publication_id (Identyfikator publikacji)

 • publication_type (Rodzaj publikacji)

 • publisher_score (Punktacja wydawców)

 • report_category (Kategoria raportu)

 • report_type (Rodzaj raportu)

 • researchdata_type (Rodzaj danych badawczych)

 • researchDomain (Obszar badawczy)

 • scientific_category (kategoria naukowa)

 • score (Punktacja)

 • score_condition (Warunek punktacji)

 • scoringSystem (System punktacji)

 • specialization (specjalizacja)

 • staffGroup (Grupa zatrudnienia)

 • statement (Komunikat)

 • study_subject (Przedmiot)

 • sys_param_attr (Atrybut parametru systemowego)

 • system_parameter (Parametr systemowy)

 • team_cooperationLevel (Poziom współpracy zespołu)

 • team_person_role (Rola osoby w zespole)

 • teamCategory (Kategoria zespołu)

 • teamType (Rodzaj zespołu)

 • termsandconditions_type (Terms and Conditions type)

 • unit_id (Identyfikator jednostki)