Regulaminy, zasady, licencje

Ta funkcja pozwala definiować teksty regulaminów, licencji, rozporządzeń, deklaracji. Teksty te są wykorzystywane przez system w celu zapoznania się z nimi użytkowników końcowych i ich akceptacji. Miejsce pojawienia się tekstu do zaakceptowania zależy od rodzaju tekstu. Rodzaje tekstu są predefiniowane w słownikach systemu. W obecnej wersji przewidziano następujące „typy” regulaminów:

 • Licencja

 • Oświadczenie autora o dyscyplinie naukowej w publikacji

 • Oświadczenie autora publikacji

 • Oświadczenie do zdjęcia profilowego osoby

 • Regulamin użytkownika

Dla każdego typu można utworzyć strukturę drzewową podtypów. Liście tej struktury zawierają definicję tekstu, który można przedstawić użytkownikowi do zaakceptowania. Dla każdego liścia struktury może istnieć tylko jeden rekord aktywny, co daje gwarancję, że wszyscy użytkownicy „podpisują się” pod tym samym tekstem. W rekordzie regulaminu można też określić warunki co dzieje się, gdy treść nie jest zaakceptowana przez użytkownika. Na przykład tekst tego rekordu może zawierać „akceptację” (checkbox), która pojawia się w określonych sytuacjach. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy rekord rozporządzenia na temat RODO.

Rysunek 9.1 Przykładowy rekord z tekstem dotyczącym RODO

W przytoczonym przypadku akceptacja nie jest wymagana, gdyby jednak wartością pola „Akceptacja wymagania” było true, to użytkownik musiałby zaznaczyć checkbox aby system przestał mu o tym przypominać. Fakt akceptacji jest przechowywany w rekordzie użytkownika (razem z datą). Tekst „deklaracji” użytkownika jest dzięki temu także przechowywany w systemie.

Uwaga:

Nie ma możliwości zmiany tego rekordu. Jeżeli chcemy zmienić tekst „regulaminu” należy dany rekord deaktywować i utworzyć (poprzez kopiowanie) nowy rekord (nową wersję regulaminu), w którym tekst można zmienić. Tego typu zmiana spowoduje, że nawet jeżeli zaakceptowana była przez użytkownika poprzednia wersja regulaminu, system wymusi akceptację nowej wersji. W rekordzie użytkownika będzie informacja o „podpisaniu się” pod oboma wersjami (wraz z datami) 

Funkcję stworzenia nowej wersji regulaminu pokazuje rysunek poniżej:

W przypadku licencji udzielanych bazie wiedzy przez autora zdefiniowana jest struktura hierarchiczna jak niżej:

 • Licencja

  • Dostęp zgodny z licencją Wydawcy

  • Otwarty Dostęp

   • Creative Commons (CC)

    • Uznanie Autorstwa (CC-BY)

    • Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND)

    • Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA)

    • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)

    • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

    • Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA)

   • Inna otwarta licencja

Jak wspomniano, z każdym liściem można zdefiniować tekst, który powinien zaakceptować autor w chwili deponowania pliku publikacji. Przykład tekstu dla licencji CC by jest przedstawiony poniżej:


Rysunek 9.2 Treść licencji do zaakceptowania przez autora deklarującego deponowanie publikacji na zasadach CC by

Wprowadzenie i aktywowanie rekordu takiej licencji spowoduje, że jeżeli autor zaakceptuje CC by, to po zaakceptowaniu przez użytkownika fakt akceptacji wraz z datą będzie przechowywany na koncie zalogowanego użytkownika. Deklaracja licencji będzie natomiast przechowywana w rekordzie dołączonego do metadanych pliku publikacji.


W polu “Rodzaj” należy wskazywać rekord podrzędny “Regulaminu użytkownika” - podłączenie do samego rekordu “Regulamin użytkownika