Moduł opisów wpływu

 

Moduł “Opisy wpływu” został zaprojektowany z myślą o gromadzeniu w systemie Omega-PSIR informacji związanych z III kryterium ewaluacyjnym. Należy go traktować jako moduł ekspertymentalny.

 

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (z późn. zm.)

opisy wpływu to opisy związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, sporządzone na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach

Moduł “Opisy wpływu” został dostosowany do wymogów formalnych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (z późn. zm.) i pozwala na wprowadzenie wskazanych poniżej danych.

 

Zakładka “Dane podstawowe”:

 • tytuł w dwóch wersjach językowych

 • streszczenie w dwóch wersjach językowych

 • rok

 • dyscypliny 2.0

 • informacja, czy opis wpływu został zgłoszony jako wymagany / dodatkowy (nauki humanistyczne) / dodatkowy (nauki inżynieryjno-techniczne) / dodatkowy (komercjalizacja)

 • charakterystyka głównych wniosków z działalności naukowej

 • charakterystyka roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej

zawartość zakładki “Dane podstawowe” modułu opisów wpływu

Zakładka “Rezultaty”:

 • opis bibliograficzny i streszczenie maksimum 5 osiągnięć naukowych i/lub artystycznych

 • charakterystyka wpływu działalności naukowej

 • charakterystyka dowodów wpływu działalności naukowej

zawartość zakładki “Rezultaty” modułu opisów wpływu

“Powiązania” to pola typu słownikowego, pozwalające na wybranie rekordów wprowadzonych w innych modułach systemu Omega-PSIR. W związku z tym należy zadbać o to, aby dane wykorzystywane w opisie wpływu zostały wprowadzone do systemu.

W zakładce “Rezultaty” wprowadzono również możliwość dodawania do opisów plików.

dodawanie plików w zakładce “Rezultaty”

Zakładka “Interdyscyplinarność”:

 • pozwala na oznaczenie, czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wprowadzenie charakterystyki znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania tego wpływu

zawartość zakładki “Interdyscyplinarność” modułu opisów wpływu

 

Pola w module pozwalają na wprowadzenie danych z uwzględnieniem narzuconych przez rozporządzenia ograniczeń znakowych (liczniki są widoczne po kliknięciu pola opisowego).

Przekroczenie liczby znaków uniemożliwi zapisanie rekordu.

 

Moduł dostępny jest w zakładce “Funkcje podstawowe” po aktywowaniu przełącznika model.impactDescription. Aktywowanie przełączników model.impactDescription.public oraz topmenu.impactdescription pozwala na pokazywanie opisów wpływów w interfejsie publicznym.

 

przełączniki aktywujące moduł “Opisy wpływu”

 

umieszczenie modułu w menu Panelu redaktora