Zakończenie usługi mentoringu przez Mentora

W związku z zadaniami będącymi w grupie „realizowanych” system może generować rozmaite alerty. Alerty te są pokazywane w kolumnie Alerty. Istotnym punktem realizacji zadania jest pole Data naboru. Jeżeli mianowicie mija data naboru pojawia się alert, że jest po terminie naboru w konkursie, na który przygotowywany jest wniosek. Jest oczekiwanie, że do tego czasu osoba mentorowana przygotowała wniosek i wniosek ten jest wprowadzony przez COP do UBW.  Informacja o przekroczeniu daty naboru oraz o pojawieniu się wniosku w UBW są sygnalizowane alertami. Alerty te mogą być podstawą do tego, aby mentor zakończył zadanie mentoringu. Wskazane jest, aby obie strony Mentorowany i Mentorujący, uzgodniły, że usługa mentoringu może być zakończona. 

Rysunek 1 Ekran z informacją o usłudze mentoringu z funkcją zakończenia zadania

Po stronie Mentora zakończenie mentoringu realizowane jest następująco:

  1. odnajdujemy rekord usługi mentoringu w grupie usług realizowanych. Po kliknięciu na ikonę i uzyskujemy ekran jak na rysunku 1;

  2. po kliknięciu na przycisk Zakończ zadanie  otrzymujemy ekran, który zawiera pole tekstowe oraz ocenę współpracy w skali 0-10 (w formie gwiazdek). W polu tekstowym oprócz opinii o współpracy można opisać zakres wykonanych prac (por. rys. 2).

  3. Po wypełnieniu pola tekstowego oraz wskazaniu liczby gwiazdek (ocena ilościowa współpracy) Mentor ma możliwość zakończenia usługi mentoringu.

Uwaga: pola opinii i oceny są widoczne jedynie dla mentora wystawiającego opinię, ponadto widzi je jedynie Sekretarz Mentoringu.

 

Rysunek 2 Ekran zakończenia zadania i zaopiniowania współpracy

 

 

Uwaga 1: Przekroczenie daty naboru może być podstawą zakończenia usługi, jednak podstawowym efektem usługi powinien być wniosek stanowiący efekt usługi. Mentor powinien zwrócić uwagę w tym momencie na to, czy osoba mentorowana podłączyła wniosek projektowy do rekordu mentoringu (por. p. 5.3).

Uwaga 2: Jeżeli mentoring wykracza poza przygotowanie wniosku i dotyczy fazy realizacji projektu, można, po uzgodnieniu z osobą mentorowaną oraz Redaktorem, zamknąć wniosek po zakończeniu projektu.