DataCite - tworzenie i aktualizowanie DOI

 

Jednostki, które wykupiły możliwość nadawania DOI w systemie DataCite, mogą wykorzystać system Omega-PSOR do przypisywania DOI i wysyłania rekordu do DataCite.

W tym celu należy w module “Integracja z systemami zewnętrznymi” wprowadzić dane logowania do DataCite. Ze względu na wymóg dostępu do danych logowania do systemu DataCite funkcjonalność nadawania i aktualizowania DOI jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników z rolą admin.

Po spełnieniu tych warunków w formularzu dodawania i edycji rekordu pojawia się dedykowany przycisk “Stwórz DOI”.

W rozprawach doktorskich przycisk został umieszczony w zakładce “Powiązania”, w polu wprowadzania identyfikatorów zewnętrznych od wersji Omegi 3.1.131 (pole DOI nie jest dostępne w Omedze 3.0.x).

 

Nadawanie i wysyłanie DOI do DataCite

Po kliknięciu przycisku pojawia się okno, w którym można wskazać suffix DOI (w polu “Suffix”) oraz status rekordu (“Akcja”). Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie na podstawie wpisu w module integracji z systemami zewnętrznymi.

Po utworzeniu DOI i kliknięciu “Stwórz DOI” w oknie wyświetlana jest informacja potwierdzająca wraz ze wskazaniem statusu rekordu. Pojawiają się też nowe pola:

  • “Status”, które zawsze wskazuje status rekordu w systemie DataCite

  • “Szczegóły”, które pozwala na podejrzenie danych wysłanych do DataCite oraz zapisanych w systemie

Po wysłaniu dane są widoczne w DataCite Fabrica.

 

Po zamknięciu okna dodawania DOI należy poczekać, aż identyfikator zostanie wpisany przez system do pola.

Tak utworzonego DOI nie można usunąć bezpośrednio z pola tekstowego - jedynie przy pomocy przycisku “Aktualizuj DOI” i jedynie jeśli ma status “Draft”.

Dla statusu innego niż “Draft” przycisk usuwania DOI jest nieaktywny.

O statusach DOI i ich usuwaniu można przeczytać tutaj: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OMDOCS/pages/5096898582

 

Usuwanie DOI

Usunięcie DOI z systemu DataCite jest możliwe wyłącznie dla rekordów o statusie “Draft”.

W celu usunięcia identyfikatora należy w polu DOI kliknąć “Aktualizuj DOI”, a następnie przycisk “Usuń DOI”.

W oknie znikną suffix i informacja o statusie oraz zostanie wyświetlona informacja o usunięciu DOI.

Aktualizowanie DOI

W celu zaktualizowania DOI należy kliknąć przycisk “Aktualizuj DOI”, a następnie wybrać status, jaki ma zostać przypisany do rekordu.

Po kliknięciu “Aktualizuj DOI” rekord zostanie wysłany do DataCite i zaktualizowany o zmienione w systemie dane, w tym status, jeśli został wybrany inny niż wcześniejszy.

Uwaga - jeśli rekord ma status “Findable”, to wybór akcji “Hide” spowoduje zmianę statusu na “Registered” → z tego statusu można przejść znowu na “Findable”, nie ma możliwości przejścia na “Draft”.

Więcej informacji o statusach DOI: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OMDOCS/pages/5096898582/DataCite#Rodzaje-status%C3%B3w-DOI-w-DataCite