Wersja 1

 

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

15.02.2017

 • udostępnienie redaktorom możliwości wyszukiwania użytkowników systemu (w tym redaktorów)

 • zablokowanie użytkownikom innym niż redaktorzy możliwości wyszukiwania użytkowników systemu (co można było wykonać poprzez obejście menu systemu)


14.02.2017

 • dodanie pola na uzasadnienie statusu monografii wybitnej

 • dostosowanie formatu eksportu PBN

 • korekta formatu eksportu Ankieta Jednostki dla projektów

 • korekta i rozszerzenie reguł punktacji


30.01.2017

 • Rozszerzenie opisu książek - dodanie pola ISMN

 • Rozszerzenie opisu książek - nowa zakładka (PBN-specyficzne):

  • dodanie obiektu opisującego nagrodę (wymagane dla monografii wybitnych)

  • dodanie pola do wpisywania autorów wszystkich rozdziałów (wszyscy z instytucji)

  • dodanie pola do podania liczby pozostałych autorów wszystkich rozdziałów

  • dodanie pola Wydanie

 • Dodanie w Danych podstawowych autora pola 'Dominujący obszar/dziedzina/dyscyplina badań' (w profilu autora można dodawać pozostałe dyscypliny)

 • Wzmocnienie walidacji:

  • dla książek - obowiązkowe co najmniej jedno z pól ISBN, DOI, ISMN, ISSN (jeśli seria)

  • dla osiągnięć - obowiązkowe: jedna z instytucji przyznającej nagrodę, kraj

  • dla nagród - wymagany profil nagrody (w tym wskazanie krajowa/zagraniczna)

 • Rozszerzenie opisu dzieł - obiekt opisujący nagrodę (wymagane dla dzieł wybitnych)

 • Dodanie w danych słownikowych:

  • dla książek - Odrębnie opublikowana mapa

  • dla rozdziałów - Rozdział jest hasłem encyklopedycznym

  • dla osiągnięć - Nagroda/Wyróżnienie za pracę dyplomową

  • dla książek - rodzaje instytucji przyznających nagrody za monografie (w przypadku monografii wybitnych)

  • dla punktacji - Punktacja MNiSW (2013-2016)

 • Wzmocnienie ochrony danych osobowych autora

 • Wprowadzenie nowych reguł punktacji za okres 2013-2016

 • Dostosowanie i korekta formatu eksportu danych do PBN

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

28.10.2016

 • Dodanie możliwości wskazania statusu osoby Pracownik-Doktorant

30.09.2016 30.09.2016

 • Rozszerzenie opisu projektów:

  • dodanie pól wymaganych w systemie POL-on

  • dodanie pól wymaganych przez CWM

  • dodanie obiektu 'personrole' umożliwiającego wskazanie roli i okresu pełnionej funkcji

  • wyświetlanie pełnego opisu projektu w formacie zakładek

  • opracowanie danych słownikowych pod kątem nowych pól

 • Rozszerzenie modelu typów projektów

  • dodanie możliwości wskazania dodatkowych powiązań w hierarchii ('Główny typ nadrzędny' oraz 'Inne typy nadrzędne')

  • dodanie pola 'Identyfikator zewnętrzny' umożliwiającego mapowanie do systemu zewnętrznego

  • dodanie flagi 'Filar programu' umożliwiającego wyróżnienie filarów programu

 • Dodanie pola w opisie organizowanych konferencji umożliwiającego rozróżnienie głównego organizatora od współorganizatorów

19.08.2016

 • Dostosowanie formatu exportu PBN-MS do wymagań PBN określonych w sierpniu 2016

 • Dodanie pola 'Obszar/dziedzina/dyscyplina' w obiektach: osiągnięcie, autor, instytucja, wdrożenie, czasopismo, projekt

 • Dodanie pola 'Kategoria naukowa' w opisie instytucji

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie.

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie nowego raportu jednostki: 'Wykaz pracowników'

 • Dostosowanie formatów wyświetlania projektów oraz typów projektów

 • Wyświetlanie w profilu pracownika doktoratów zakończonych

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie.

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Wyświetlanie informacji o plikach zarchiwizowanych, gdy użytkownik nie ma do nich bezpośredniego dostępu

 • Dodanie możliwości wskazywania afiliacji zewnętrznej osoby autora

 • Rozszerzenie zestawu pól w interfejsie OAI-PMH: type (typ opisu), file (dołączony plik)

 • Wprowadzenie nowych pól w opisie instytucji:

  • kategoria 'Instytucja medialna'

  • dynamiczne określanie dodatkowych kategorii instytucji

  • lokalne dodatkowe pola dynamiczne

 • Dodanie pola umożliwiającego sortowanie typów projektów

 • Dodanie pola umożliwiającego wskazywanie warunków punktacji dla książek

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie.

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie opisu dzieł architektonicznych lub wzorniczych oraz dzieł artystycznych

 • Parametryzacja sposobu ustalania danych użytkownika przy logowaniu z wykorzystaniem systemu CAS

 • Wprowadzenie mechanizmu wskaźników rodzaju punktacji dla wybranych typów opisów

 • Dodanie wyszukiwania nowych typów opisów:

  • Konferencje organizowane przez jednostkę

  • Czasopisma wydawane przez jednostkę

  • Produkty

  • Wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów)

 • Dodanie możliwości wyszukiwania publikacji poprzez typ powiązanego projektu

 • Dodanie możliwości wyszukiwania rozdziałów z monografii (element rozwijanej opcji Kategoria)

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie, w szczególności statystyki

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

14.03.2016

 • Dodanie wyszukiwania nowych typów opisów:

  • Konferencje organizowane przez jednostkę

  • Czasopisma wydawane przez jednostkę

  • Produkty

  • Wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów)

 • Dodanie możliwości wyszukiwania publikacji poprzez typ powiązanego projektu

 • Dodanie możliwości wyszukiwania monografii oraz rozdziałów z monografii (elementy rozwijanej opcji Kategoria)

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie, w szczególności wyświetlanie odnośnika do produktów

10.02.2016

 • Korekta procedury przeliczania punktów zapewniająca prawidłowe działanie przy żądaniu nienadpisywania punktacji nadanej ręcznie

 • Utworzenie mechanizmu nadawania punktów za indeksowanie WoS w zależności od roku publikacji materiału konferencyjnego, przy czym rok 2015 otrzymuje 15 punktów

 • Utworzenie mechanizmu nadawania punktów na podstawie roku publikacji artykułu z czasopisma (z okresu 2012-2015)

 • Wyświetlanie liczności rekordów przy nagłówkach wyświetlanego wyniku wyszukiwania

 • Możliwość określenia dokładnego czasu przy wskazywaniu okresu utworzenia, modyfikacji lub weryfikacji rekordów w panelu redaktora

 • Dodanie w publikacjach pola złożonego 'Autor zbiorowy'

 • Dodanie w organizowanych konferencjach pola złożonego 'Zewnętrzna jednostka współorganizatora'

 • Dodanie możliwości definiowania i obsługi pól dynamicznych konfigurowanych w parametrach systemowych

 • Dodanie w panelu redaktora wyszukiwania według użytkownika i daty ostatniej weryfikacji rekordów

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie, w szczególności brak polskich znaków w raportach PDF

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Utworzenie mechanizmu nadawania punktów na podstawie roku publikacji artykułu z czasopisma (z okresu 2012-2015)

 • Wyświetlanie liczności rekordów przy nagłówkach wyświetlanego wyniku wyszukiwania

 • Możliwość określenia dokładnego czasu przy wskazywaniu okresu utworzenia, modyfikacji lub weryfikacji rekordów w panelu redaktora

 • Dodanie w publikacjach pola złożonego 'Autor zbiorowy'

 • Dodanie w organizowanych konferencjach pola złożonego 'Zewnętrzna jednostka współorganizatora'

 • Dodanie możliwości definiowania i obsługi pól dynamicznych konfigurowanych w parametrach systemowych

 • Dodanie w panelu redaktora wyszukiwania według użytkownika i daty ostatniej weryfikacji rekordów

 • Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie, w szczególności brak polskich znaków w raportach PDF

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie możliwości gromadzenia nowych typów danych 'Prace podyplomowe', 'Produkt', 'Infrastruktura', 'Laboratoria'

 • Rozszerzenie opisu typu danych 'Technologie' i 'Aktywności' (w tym ekspert naukowy)

 • Modyfikacja opisu 'Wdrożenia' pod kątem wskazania produktu lub patentu oraz powiązań z projektami

 • Wprowadzenie mechanizmu parametrów systemowych

 • Wprowadzenia możliwości tworzenia pola warunkowego w strukturze punktacji

 • Wprowadzenie możliwości definiowania warunkowych zakładek w osiągnięciach

 • Rozszerzenie opisu patentów pod kątem zgodności z POL-on

 • Dodanie prac podyplomowych

 • Zablokowanie tworzenia opisu wydarzenia konferencji z poziomu rekordu, w którym tworzone jest powiązanie

 • Zablokowanie tworzenia opisu afiliacji z poziomu rekordu, w którym tworzone jest powiązanie

 • Rozszerzenie możliwości wskazywania publikacji cytowanych w znanych bazach danych (np. WoS)

 • Implementacja mechanizmu pobierania informacji z Web of Science (cytowania publikacji oraz IF czasopism)

 • Możliwość wskazania profilu osoby w Google Scholar (m.in. w celu usprawnienia pobierania liczby cytowań)

 • Nowe formaty prezentacji zestawień bibliograficznych (APA, IEEE, ACM, Chicago, CSE, MLA, Vancouver, ISO 690)

 • Rozszerzenie mechanizmu oznaczania statusu rekordów pod kątem weryfikacji danych

 • Wskazanie typu powiązania rekordu głównego z rekordem zagnieżdżonym

 • Dodanie nowej roli użytkownika: versions - podmiana globalna wersji rekordów zagnieżdżonych

 • Dodanie możliwości śledzenia stanu zalogowania użytkowników oraz wykonywanych przez nich operacji

 • Dodanie możliwości śledzenia stanu używanej pamięci operacyjnej

 • Rozbudowa raportów osoby i jednostki

 • Dodanie w historii rekordu zapisu wskazującego jego usunięcie

 • Dodanie pól danych adresowych i kontaktowych w profilu osoby, instytucji oraz laboratorium

 • Dodanie pola 'Pliki dodatkowe' w profilu osoby (autora)

 • Dodanie pola 'Języki komunikacji' w profilu osoby (autora)

 • Dodanie pola 'Pliki medialne' w typach osiągnięcia, aktywność, produkt, technologia

 • Dodanie dodatkowych pól opisu eksperta w aktywności

 • Przeniesienie nagród do typu osiągnięcia oraz utworzenie odpowiednich typów osiągnięć

 • Automatyczne dodanie wskaźnika indeksowania WoS w wydarzeniach konferencji na podstawie powiązania z tytułem konferencji WoS

 • Poprawienie stabilności i wydajności systemu

 • Usunięcie usterek w systemie wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Wprowadzenie zmian w modelu danych pod kątem wymagań MNiSW oraz PBN

 • Wprowadzenie modułu obsługi 'Osiągnięcia zawodowe (kariera)'

 • Wprowadzenie modułu obsługi 'Wdrożenia projektów, patentów'

 • Wprowadzenie modułu obsługi 'Konferencje organizowane przez jednostkę'

 • Wprowadzenie modułu obsługi 'Czasopisma wydawane przez jednostkę'

 • Implementacja uniwersalnego rozwiązania umożliwiającego dodawanie do obiektów podstawowych różnej kategorii danych słownikowych 'Typy danych słownikowych' oraz 'Dane słownikowe'

 • Implementacja uniwersalnego rozwiązania umożliwiającego dodawanie różnorodnych wskaźników i różnych systemów punktacji

 • Możliwość wprowadzania jednocześnie autorów i edytorów książki

 • Dodanie do opisu krajów 3 rodzajów kodów ISO

 • Utworzenie możliwości eksportowania danych do PBN

 • Utworzenie pola na inną wersję tytułu książki

 • Poprawienie chmur dziedzinowych

 • Nowe rodzaje raportów autora; mechanizm tworzenia raportów z parametrami

 • Dodanie pola 'Nazwa systemowa' do typów projektów oraz typów aktywności

 • Dodanie pola 'Akronim' do typów projektów

 • Dodanie pola 'URL' oraz dodatkowych (definiowalnych) typów dokumentów w raportach

 • Dodanie pola 'DOI' do czasopism

 • Dodanie pola 'Identyfiktor publikacji' do doktoratów

 • Wzmocnienie walidacji pól: ISBN, zakres stron, imię i nazwisko

 • Utworzenie statystyki wskazującej stan danych przekazywanych do PBN

 • Usunięcie usterek w systemie wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Usunięcie usterki powodującej konieczność dwukrotnego wpisywania danych rekordu tworzonego z poziomu powiązania

 • Utworzenie pola komentarza w przystosowanych szablonach użytkowych

 • Usunięcie innych usterek w systemie wykrytych w ostatnim czasie

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Rozszerzenie opisu prac dyplomowych: data obrony, kierunek studiów

 • Utworzenie pola powtarzalnego na dodatkowy adres email

 • Dodanie filtru statusu rekordu dla doktoratów, prac dyplomowych, projektów, patentów, aktywności

 • Dodanie filtru do aktywności oraz flagi eksperta dla mediów

 • Wyszukiwanie ekspertów medialnych (formularz, sortowanie, wykaz)

 • Dodanie flagi 'referat wygłoszony' do raportów oraz odpowiednich filtrów i sortowania

 • Dodanie pola na prezentowany skrót jednostki w języku polskim (usunięcie problemów spowodowanych przyjęciem skrótu jednostki jako jej identyfikatora)

 • Dodanie oddzielnego pola dla pliku recenzji (reviewFile) do opisu doktoratu

 • Akceptowanie polskich znaków w parametrach affil oraz lang

 • Możliwość wskazania podzbioru, w których wykonana będzie operacja zastąpienia wersji rekordu z listy głównej

 • Usunięcie problemu z dwoma otwartymi formularzami, co było powodem nadpisywania danych podglądanego rekordu

 • Przygotowanie mechanizmu definiowania okresowych zadań przeliczania statystyk i chmur

 • Pełny opis publikacji w wykazie cytowań (zamiast samego tytułu)

 • Usprawnienia przy wyszukiwaniu duplikatów w czasie importu

 • Pokazywanie różnic pomiędzy oryginalnym, a zmodyfikowanym szablonem

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie możliwości tworzenia i wyszukiwania opisów prac licencjackich (równolegle do prac inżynierskich)

 • Rozszerzenie opisu doktoratów

  • dodanie oddzielnego pola reviewFile przeznaczonego do przechowywania plików recenzji

  • dodanie daty utworzenia dokumentu i opisowej nazwy pliku w strukturze pliku (obowiązkowe w przypadku plików recenzji)

 • Poprawienie obsługi cytowań

  • usprawnienie wyszukiwania publikacji wieloautorskich

  • uwzględnianie rekordów cytowań

 • Poprawienie obsługi umieszczanych plików

  • generowanie ostrzeżenia dotyczącego braku określenia praw dostępu do pliku

  • ujednolicenie i rozszerzenie wyświetlania plików w pełnym widoku

 • Rozszerzenie opisów i korekta wyszukiwania oraz prezentacji danych

  • dodanie pola powtarzalnego 'Inne wersje tytułu' do artykułów

  • dodanie sortowania artykułów według tytułu

 • Dodanie możliwości używania wyrażeń matematycznych w formacie LATEXLATEX w tytułach i opisach publikacji - np. ∇⋅E=ρϵ0∇⋅E=ρϵ0

 • Dodanie na ekranie redaktora licznika odmierzającego czas do zakończenia sesji (dolna część menu z lewej strony)

 • Usunięcie wykrytych usterek

  • poprawienie zmian globalnych

  • poprawienie sortowania prac inżynierskich

 • Przygotowanie dedykowanego formularza weryfikacji międzynarodowego statusu wydarzeń konferencji

 • Prezentacja punktów za zgłoszenie patentowe oraz punktów za patent (dotyczy rekordów, które zawierają zarówno opis zgłoszenia jak i uzyskanego patentu)

 • Rozbudowa i korekta modułu statystyk dotyczących gromadzenia danych w Repozytorium

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Rozszerzenie opisów i korekta wyszukiwania oraz prezentacji danych

  • dodanie pola 'Status rekordu' do wielu ważnych typów rekordów (afiliacja, autor, praca inżynierskja, praca magisterska, praca doktorska, konferencja, wydarzenie konferencji, autor instytucjonalny)

  • uczynienie pola 'osoba' polem powtarzalnym w rekordzie aktywności (umożliwi wprowadzanie m.in. nagród i wdrożeń zespołowych)

  • utworzenie zakładek na formularzu wydarzenia konferencji

  • utworzenie dwujęzycznych formatów skróconych dla wszystkich obiektów, które mają wersję tytułu po angielsku

 • Usunięcie wykrytych usterek

  • poprawienie konfigurowania serwera pocztowego

  • poprawienie prezentacji grafów współpracy

  • poprawienie sortowania prac inżynierskich

 • Rozbudowa modułu statystyk dotyczących gromadzenia danych w Repozytorium

 • Poprawienie bezpieczeństwa systemu (zwiększenie odporności na ataki)

 • Poprawienie stabilności i wydajności systemu

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Dodanie obsługi kart technologicznych - opis pod kątem transferu technologii (pełny dostęp tylko uprawnionym użytkownikom)

 • Dodanie nowych zakładek w profilu naukowca

  • Cytowania - wykaz najczęściej cytowanych publikacji

  • Statystyki - skumulowany lub roczny wykres ilustrujący liczbę publikacji lub zdobytych punktów w zadanym okresie

  • Współpraca - dynamiczny graf ilustrujący współpracę naukowca w zakresie publikacji i/lub projektów w zadanym okresie (z możliwością wskazania progu współpracy)

 • Wprowadzenie zakładek w profilu jednostki

  • Profil - podsumowanie liczby pracowników (w tym profesorów i adiunktów), doktorantów oraz ich dorobku naukowego(publikacje, doktoraty, projekty, prace dyplomowe, patenty), a także chmura dziedzinowa jednostki

  • Statystyki - skumulowany lub roczny wykres ilustrujący liczbę publikacji lub zdobytych punktów w zadanym okresie przez daną jednostkę (lub jednostki podrzędne)

  • Współpraca pracowników - dynamiczny graf ilustrujący współpracę pracowników jednostki w zakresie publikacji i/lub projektów w zadanym okresie (z możliwością wskazania progu współpracy)

  • Współpraca wewnętrzna - dynamiczny graf ilustrujący współpracę jednostek podrzędnych w ramach jednostki nadrzędnej (np. współpraca między instytutami danego wydziału), w zakresie publikacji i/lub projektów w zadanym okresie (z możliwością wskazania progu współpracy)

  • Współpraca zewnętrzna - dynamiczny graf ilustrujący współpracę jednostki z innymi jednostkami tego samego poziomu w ramach jednostki nadrzędnej (np. współpraca międzywydziałowa danego wydziału), w zakresie publikacji i/lub projektów w zadanym okresie (z możliwością wskazania progu współpracy)

 • Rozszerzenie opisów i korekta wyszukiwania oraz prezentacji danych

  • zmniejszenie zakresu danych w zakładce danych podstawowych opisu książki (przeniesiono na inne zakładki)

  • prezentacja opisów skróconych prac dyplomowych zależnie od wersji językowej

  • uaktywnienie odnośnika do strony domowej czasopisma

  • dodanie pola 'Identyfikator w katalogu biblioteki' w opisie książki (umożliwia automatyczne generowanie odnośnika do katalogu bibliotecznego)

  • dodanie flagi 'zagraniczne' do czasopism, 'międzynarodowa' dla wydarzeń konferencji (umożliwi wyszukiwanie publikacji zagranicznych oraz konferencji międzynarodowych)

  • dodanie możliwości wyszukiwania użytkowników wg afiliacji

  • dodanie możliwości wyszukiwania czasopism i konferencji według pól systemowych (data i/lub użytkownik utworzenia i/lub modyfikacji)

  • dodanie możliwości redagowania typów projektów nie tylko administratorowi (przez wskazanie uprawnień)

  • dodanie i obsługa roli nowej użytkowników 'XMLimport'

  • dodanie i obsługa roli nowej użytkowników 'selfimport'

  • usprawnienie formularza tłumaczeń oraz projektów

  • rozszerzenie afiliacji prac dyplomowych

  • ujednolicenie interfejsu pracy redaktora

  • umożliwienie scalania redaktorom własnych autorów z autorami nieafiliowanymi

  • umożliwienie zastępowania konkretnego elementu na liście (np. autora publikacji)

 • Usunięcie wykrytych usterek

  • błędne wyliczanie liczby wyniku wyszukiwania w przeglądarce FF

  • brak możliwości dodawania plików do rekordów niekompletnych

  • brak wytłuszczania nazwisk autorów bieżącej jednostki w Raport dla obiektów typu report

  • status rekordu był zależny od statusu rekordów powiązanych

  • blokada zapisu przy błędach nawet jeśli rekord jest niekompletny (wyłączenie blokady na poziomie formularza walidacyjnego)

  • drobne błędy w wyszukiwaniu publikacji według kategorii

  • niedociągnięcia opisu bibliograficznego w raporcie i raporcie wydziałowym

  • brak wytłuszczania autorów raportów

 • Poprawienie importu publikacji (m.in. obsługa podwójnych inicjałów autorów)

 • Rozbudowa modułu statystyk dotyczących gromadzenia danych w Repozytorium

 • Poprawienie stabilności systemu

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Rozszerzenie opisów i korekta wyszukiwania oraz prezentacji danych

  • wyszukiwanie projektów wg kwot budżetu

  • dodanie wyszukiwania użytkowników z rolą 'selfedition'

  • zmiana sposobu wyświetlania autorów w szczegółach publikacji

  • wyświetlanie informacji o afiliacji zewnętrznej autorów

  • sortowanie formatów eksportu

 • Rozszerzenie możliwości afiliowania, np. doktoraty afiliowane są wg afiliacji promotora lub jednostki dyplomującej

 • Poprawienie stabilności systemu

 • Usprawnienie procedury importowania danych

 • Zmiana obsługi domyślnego ustawienia afiliacji dostępu do plików: przy braku afiliacji plik dostępny jest wszystkim zalogowanym użytkownikom (czyli jest udostępniany na poziomie uczelni))

 • Wykorzystanie daty utworzenia rekordu w wyszukiwaniu redaktora

 • Status 'Niekompletny' wyłącza walidację rekordu

 • Dodanie menu kontekstowego przy nazwie (prawy przycisk) jednostki w drzewie struktury uczelni

  • Wyklucz przy wyszukiwaniu - pomiń jednostkę w wyszukiwaniu

  • Wymagaj przy wyszukiwaniu – obowiązkowo musi być (współ-)autor z danej jednostki

  • Ustaw jako jednostkę bieżącą - uwzględniane przy generowaniu raportów

  • Szczegóły - informacja o jednostce

 • Korekta raportów

  • wytłuszczanie autorów w raporcie wydziałowym patentów

  • raport 'Dorobek Jednostki' prezentuje procentowy udział jednostek niższego poziomu lub autorów (na najniższym poziomie)

 • Rozbudowa modułu statystyk dotyczących gromadzenia danych w Repozytorium

 • Usunięcie wykrytych usterek

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • Rozbudowa profilu autora:

  • zakładki dotyczące poszczególnych rodzajów dorobku

  • generowanie raportu w formacie HTML oraz PDF

 • Modyfikacje wykonywane przez zalogowanego autora:

  • edycja własnego profilu przez autora (dane kontaktowe, fotografia)

  • dodawanie plików do swoich publikacji

  • importowanie swoich publikacji w formacie BibTex

 • Rozszerzenie opisów i korekta wyszukiwania oraz prezentacji danych:

  • dodanie do książek i artykułów pola na pliki dodatkowe (np. licencja udostępniania)

  • dodanie do książek, artykułów, doktoratów i prac dyplomowych pola na identyfikator wewnętrzny (np. sygnatura)

  • dodanie możliwości powiązania patentów z artykułami

  • ograniczenie obowiązkowości pól: streszczenie i słowa kluczowe w starszych pracach dyplomowych i doktoratach

  • umożliwienie powtarzalności pól: 'Język' w artykułach, 'Konferencja' w książkach

 • Rozbudowa raportowania:

  • dodanie raportu 'Dorobek Jednostki' - rozliczenia wewnętrzne na różnych poziomach

  • poprawienie raportu 'Raport Wydziałowy'

  • nowy raport 'Ankieta 2013' dla publikacji, patentów i aktywności

  • dodanie raportów administratora wspomagających kontrolę poprawności danych i zmiany globalne

 • Rozbudowa modułu statystyk dotyczących gromadzenia danych w Repozytorium

 • Możliwość zgłaszania przez użytkowników uwag dotyczących poprawności danych

 • Usprawnienie pracy redaktorów i administratorów:

  • wyłączenie walidacji, gdy status rekordu='Niekompletny' (umożliwia zapamiętanie rekordu bez wpisywania pól obowiązkowych, ale rekordy niekompletne nie będą widoczne w wyszukiwaniu)

  • wyszukiwanie wg daty utworzenia rekordu (obejmuje rekordy nowotworzone i modyfikowane)

  • udostępnienie formularza wyszukiwania: instytucji, typów projektów, użytkowników

 • Automatyczne przekierowanie odwołań do Repozytorium PW na stronę Bazy Wiedzy PW (repo.bg.pw.edu.pl)

 • Uproszczenie konfiguracji instalacyjnej systemu:

  • umieszczenie parametrów konfiguracyjnych w jednym, wydzielonym pliku

  • dodanie parametrów konfiguracyjnych związanych z utożsamianiem autorów, zagnieżdżaniem aplikacji itp.

  • panel podglądu konfiguracji systemu

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia:

 • w profilu autora dodano pola 'Afiliacja zewnętrzna' oraz 'Consultations'

 • w opisie książki dodano nowe rodzaje publikacji:

  • Encyklopedia / słownik

  • Wydanie specjalne czasopisma

  • dodatkowe oznaczenie 'Rozprawa habilitacyjna'

 • w opisie książek i artykułów dodano pole 'Całkowita liczba autorów', które musi być wypełniane obowiązkowo jeśli liczba autorów publikacji jest większa niż liczba wprowadzonych autorów

 • w opisie artykułów dodano pole 'Autor instytucjonalny', co umożliwi zapisanie artykułu jeśli autor indywidualny nie jest znany

 • dodano flagę 'Pomijane przy ocenie parametrycznej' na formularzu książek, artykułów, patentów, aktywności zawodowej. Zaznaczenie tej flagi oznacza, że dana publikacja nie powinna być uwzględniana w ocenie parametrycznej (dla każdej z jednostek autorów)

 • w profilu jednostki dodano dyscypliny nadawanych stopni naukowych

  • przygotowano wykaz dyscyplin naukowych

  • należy uzupełnić dyscypliny dla każdej z uprawnionych jednostek

 • w opisie rozprawy doktorskiej dodano dyscyplinę nadanego stopnia doktora

 • dodano nowy typ opisu: 'Aktywność zawodowa'

  • przygotowano hierarchiczny wykaz typów aktywności

  • należy wykorzystywać typ aktywności adekwatny do pełnionej funkcji (tylko niektóre rodzaje aktywności są uwzględniane w ocenie parametrycznej

 • w związku z wprowadzeniem opisu aktywności zawodowej, opcja Funkcje redaktorskie została usunięta

  • redakcja czasopism powinna być opisywana w ramach aktywności zawodowej

  • redakcja specjalnego wydania czasopisma powinna być wprowadzana jako opis 'książki' oznaczonej jako 'Wydanie specjalne czasopisma' powiązanej z czasopismem

  • redakcja terminów encyklopedii/słownika powinna być wprowadzana jako opis 'rozdziału z książki' powiązanego z opisem książki oznaczonej jako 'Encyklopedia / słownik'

  • dotychczasowe opisy funkcji redaktorskich zostały odpowiednio przeniesione przez administratora

 • w wyszukiwaniu książek afiliacja najwyższego poziomu nie jest domyślnie zaznaczona

 • wyszukiwanie patentów uwzględnia wybór jednostki (jednostek)

 • uporządkowano ikonki wyboru operacji przy rekordach

 • dodano filtrowanie wyników wyszukiwania

 • poprawiono działanie funkcji Import

 • wzbogacono prezentację profilu naukowca i jednostki