Importowanie danych do Bazy Wiedzy

Upoważniony redaktor ma możliwość uzupełnienia zbioru publikacji każdego autora z jednostki, którą obsługuje. Import metadanych można realizować na kilka sposobów, m.in. poprzez:

  • automatyczne wczytanie danych bibliograficznych przez podanie DOI

  • automatyczny import danych (Scopus, Pubmed)

  • import danych z pliku w formacie BibTeX lub RIS.

Zaimportowane rekordy mają nadany status Niekompletny. Należy:

  • sprawdzić poprawność wszystkich pobranych danych

  • utworzyć powiązania z innymi obiektami w Bazie Wiedzy, np. jeżeli zaimportowano:

    • opis rozdziału z książki - należy powiązać z całą książką

    • materiał konferencyjny - należy powiązać z wydarzeniem konferencyjnym.

Więcej w rozdziale https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/350978088

Po weryfikacji danych we wszystkich zakładkach formularza, można zmienić status na Kompletny.