Pobieranie i odczytywanie plików

 

Dołączone do rekordów pliki można pobrać lub - w przypadku plików PDF - odczytać w przeglądarce, o ile zostały im przypisane odpowiednie prawa dostępu (omówienie: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/350224431).

Jeśli zdeponowane w systemie pliki są możliwe do pobrania, w opisie skróconym w prawym dolnym rogu znajduje się odpowiednia ikona.

 

W opisie szczegółowym rekordu pliki możliwe do pobrania mają kolorowe ikony.

 

Pliki, które zostały zdeponowane w systemie z ograniczeniem dostępności (nie są możliwe do pobrania), mają szarą ikonę; po najechaniu na nią kursorem wyświetla się informacja, że plik nie jest dostępny publicznie.

Przy plikach dostępnych do pobrania znajdują się dodatkowe przyciski:

“Czytaj” - pozwala na otwarcie plików PDF we wbudowanej w system przeglądarce

 

“Spełnia wymagania WCAG” - przycisk pojawia się, jeśli plik spełnia wymagania WCAG. Jeśli użytkownik zauważy problem z plikiem, przy pomocy tego przycisku może go zgłosić

 

“Poproś o plik WCAG” - pojawia się przy plikach niespełniających wymagań WCAG. Przy pomocy tego przycisku można zgłosić redaktorowi potrzebę skorzystania z takiej wersji

 

Do pobieranych plików PDF dołączona jest strona tytułowa, tzw. metryczka, zawierająca informacje o instytucji udostępniającej plik oraz jej logo, a także skrócony opis rekordu wraz z informacjami o licencji.

Dołączanie strony tytułowej jest uzależnione od przełącznika publicationPdf.titlePage. Ze względu na zasady związane z dostępnością metryczka nie jest tworzona dla plików spełniających wymogi WCAG.

Użytkownicy zalogowani do systemu mogą pobrać metryczkę dla rekordu publikacji niezależnie od pobrania pliku PDF, wybierając format eksportu Strona tytułowa publikacji.

 

Po kliknięciu “Pobierz w formacie” wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić identyfikator systemowy pliku, dla którego ma zostać wygenerowana metryczka.

 

Po wprowadzeniu identyfikatora systemowego i kliknięciu “Pobierz” zostanie pobrana strona we wskazanej wersji - HTML, PDF lub DOCX.

Wyłączenie formatu eksportu Strona tytułowa publikacji przy pozostawieniu aktywnego przełącznika publicationPdf.titlePage powoduje, że pliki PDF nie są otwierane ani pobierane.

W przypadku wystąpienia problemów z pobieraniem plików należy zweryfikować ustawienia tych dwóch elementów.

 

Do pobieranych plików może być dodawany znak wodny - tekst dodawany na każdej stronie:

Znak wodny można aktywować przełącznikami publicationPdf.watermark i publicationPdf.wcag.watermark. Treść może zostać ustawiona kluczem tłumaczenia pdfWatermarkText (należy dodać klucz w module Funkcje administracyjne → Komunikaty dla użytkowników).