Uprawnienia

Aktualnie wyróżniono następujące role określające zakres operacji:

Tabela 1

Funkcja

Objaśnienie

admin

administrator aplikacji (uprawnienia nieograniczone)

superdataentry

redaktor z podwyższonymi uprawnieniami (może edytować rekordy własne oraz rekordy utworzone przez innych redaktorów z jego jednostki)

dataentry

redaktor (może edytować tylko rekordy, których jest właścicielem)

superdownload

może wykonywać eksport kompletnych danych z systemu (łącznie z danymi chronionymi)

betatester

może wykonywać funkcje (nowe) w trybie testowanie, niedostępne jeszcze dla ogółu użytkowników

XMLimport

może wykonywać import w formacie XML

scoring

może nadawać/korygować punktację w opisie czasopism; uprawnienie umożliw

manualScore

może nadawać/korygować ręcznie punktację w publikacjach

PBNexport

może generować dane w formacie akceptowanym przez PBN-MS

financeview

może oglądać dane finansowe (np. w opisie projektów)

statisticsview

może oglądać generowane statystyki i inne dane zbiorcze

versions

może wykonywać globalne zmiany na typach, które nie podlegają ścisłej kontroli administratora

selfedition

może edytować dane na swoim profilu

selfimport

może importować własne publikacje w formacie BibTex

 

Nadane (zgodnie z powyższymi rolami) uprawnienia funkcyjne można dodatkowo ograniczyć w następujący sposób: 

Tabela 2

Typ danych

ograniczenie

publications

określone operacje edytorskie może wykonywać na wszystkich typach opisu dorobku naukowego (publikacje, projekty, patenty, prace doktorskie, prace dyplomowe, aktywności, osiągnięcia, itd.)

people

określone operacje edytorskie może wykonywać na danych profilu naukowca

diplomas

określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na typach opisu dorobku naukowego związanych z dyplomami (prace doktorskie, prace dyplomowe)

projects

określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na opisach projektów

technology

określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na opisach technologii

activity

określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na opisach aktywności i osiągnięć

 

Przykładowo, nadanie roli dataentry oraz publications – uprawnia użytkownika do edycji wszystkich typów opisu, ale tylko tych rekordów, których jest właścicielem.

Dodatkowym ograniczeniem jest zdefiniowanie poziomu dostępu. Jeżeli poziomem dostępu użytkownika z prawami edycji jest cała uczelnia, użytkownik ma dostęp w trybie edycji do wszystkich zasobów z dostępem na poziomie uczelni. Jeżeli poziom dostępu użytkownika w trybie edycji jest ograniczony do jednostki (instytutu, lub wydziału), to użytkownik ma dostęp w trybie edycji tylko te obiekty, które są przypisane tej samej jednostce.