Opis ogólny

Zgodnie z zasadą obowiązującą dla systemów typu CRIS (Current Research Information System) System Bazy Wiedzy wykorzystywany jest do gromadzenia opisów podstawowych efektów działalności naukowo-badawczej pracowników instytucji, które obejmują. W związku z tym struktury danych w systemie są odzwierciedleniem koncepcji formatu wymiany danych CERIF, dotyczącego działalności naukowej.

 

Oznacza to, że konstrukcja Bazy Wiedzy opiera się na trzech podstawowych strukturach danych:

 1. Opis struktury uczelni

 2. Opis naukowców, doktorantów i (opcjonalnie) dyplomantów – profil naukowca

 3. Opis dorobku naukowców, doktorantów i studentów – efekty działalności naukowej

Z opisem struktury uczelni wiąże się infrastruktura badawcza:

 • laboratoria

 • aparatura badawcza

Ponadto efektem działalności uczelni jako całości są

 • wydawane czasopisma

 • organizowane konferencje

Opis naukowca i jego dorobku jest realizowany poprzez rejestrowanie danych opisujących:

 • Dokumenty tekstowe

  • publikacje (artykuły, książki, skrypty),

  • prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie, doktorskie),

  • raporty

  • tłumaczenia

 • utwory (dzieła architektoniczne, utwory)

 • dane badawcze

 • projekty

 • patenty

 • aktywność zawodowa

 • osiągnięcia

 • technologie, produkty, wdrożenia

Ponieważ system wspomaga cały proces związany z działalnością naukową, opcjonalnie w systemie rejestrowane mogą być konkursy ogłaszane przez instytucje finansujące granty

Struktury danych są strukturami XML. Ich semantyka jest z jednej strony podporządkowana wymogom parametryzacji uczelni, z drugiej zaś strony standardom międzynarodowym. W zakresie opisów bibliograficznych dotyczy to Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), w zakresie harvestingu danych bibliograficznych, jest to format Dublin Core.

Struktury danych są udostępniane w formie wymaganej przez koncepcję pajęczyny semantycznej (Semantic Web), tzn. w formie Linked Open Data (LOD) .

Zobacz też:

Film: Wprowadzenie (12:41 min.)